UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

  1. ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. Prethodna ocjena prihvatljivosti

2. Glavna ocjena prihvatljivosti

3. Izdavanje dopuštenja

4. Uvjeti zaštite prirode

5. Izdavanje dopuštenja - bez akta o gradnji

6. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

7. Procjena utjecaja na okoliš

8.ZAHTJEV za Izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

- Zahtjev

- Odluka

- Elaborat

 

2. ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO - Obrasci po Zakonu o prostornom uređenju (NN br.153/13 i 65/17)

1. Izdvanje lokacijske informacije

2. Obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta

3. Izdavanje lokacijske dozvole

4. Izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole

5. Produženje važenja lokacijske dozvole

6. Izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine

7. Izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

8. Izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata

 

 2. OBRASCI PO ZAKONU O GRADNJI (NN br.153/13 i 20/17)

1. Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta

2. Izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

3. Izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu NE izdaje lokacijska dozvola

4. Izdavanje izmjene i /ili dopune građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

5. Izdavanje izmjene i/ili dopune građvinske odzvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

6. Izdavanje izmjena građevinske dozvole i promjene imena, odnosno tvrtke investitora

7. Prijava početka građenja

8. Prijava početka pokusnog rata

9. Izdavanje uporabne dozvole za građevinu/dio građevine

10. Izdavanje uporabne dozvole ( do 15. veljače 1968.godine)

11. Izdavanje uporabne dozvole ( do 01. listopada 2007.godine)

12. Izdavanje uporabne dozvole (PPDS)

13. Izdavanje uporabne dozvole ( stambeno zbrinjavanje)

14. Izdavanje uporabne dozvole ( akt uništen ili nedostupan)

15. Prijava početka radova na uklanjanju građevine

 

3. OBRASCI PO OSTALIM ZAKONIMA

1. Utvrđivanje i ovjera pravomoćnosti

2. Uvjerenje o statusu zemljišta

3. Etažiranje posebnih dijelova zgrade

4. Izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća glavnog nadzornog inženjera

 

Zahtjev: Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 86/12, 143/13, 65/17), članak 11. - 15.

Rješenje o izvedenom stanju ( LEGALIZACIJA)

 


Obavijesti

Obrasci