UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

  1. ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2. Glavna ocjena prihvatljivosti

3. Izdavanje dopuštenja

4. Uvjeti zaštite prirode

5. Izdavanje dopuštenja za istraživanja

6. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

7. Procjena utjecaja na okoliš

8.ZAHTJEV za Izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

- Zahtjev

- Odluka

- Elaborat

 

2. ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO - Obrasci po Zakonu o prostornom uređenju (NN br.153/13 i 65/17)

1. Izdvanje lokacijske informacije

2. Obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta

3. Izdavanje lokacijske dozvole

4. Izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole

5. Produženje važenja lokacijske dozvole

6. Izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine

7. Izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

8. Izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata

 

 2. OBRASCI PO ZAKONU O GRADNJI (NN br.153/13 i 20/17)

1. Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta

2. Izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

3. Izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu NE izdaje lokacijska dozvola

4. Izdavanje izmjene i /ili dopune građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

5. Izdavanje izmjene i/ili dopune građvinske odzvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

6. Izdavanje izmjena građevinske dozvole i promjene imena, odnosno tvrtke investitora

7. Prijava početka građenja

8. Prijava početka pokusnog rata

9. Izdavanje uporabne dozvole

9a Izdavanje uporabne dozvole za dio građevine

10. Izdavanje uporabne dozvole ( do 15. veljače 1968.godine)

11. Izdavanje uporabne dozvole ( do 01. listopada 2007.godine)

12. Izdavanje uporabne dozvole (PPDS)

13. Izdavanje uporabne dozvole ( stambeno zbrinjavanje)

14. Izdavanje uporabne dozvole ( akt uništen ili nedostupan)

15. Prijava početka radova na uklanjanju građevine

16. Produženje važenja građevinske dozvole

 

3. OBRASCI PO OSTALIM ZAKONIMA

1. Utvrđivanje i ovjera pravomoćnosti

2. Uvjerenje o statusu zemljišta

3. Etažiranje posebnih dijelova zgrade

4. Izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća glavnog nadzornog inženjera

5. Zahtjev za ovjeru Rješenja

 

 


Obavijesti

Obrasci