UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Obrasci: Odsjek za prostorno planiranje i okoliš

ZAHTJEVI:

1. Prethodna ocjena prihvatljivosti

2. Glavna ocjena prihvatljivosti

3. Izdavanje dopuštenja

4. Uvjeti zaštite prirode

5. Izdavanje dopuštenja - bez akta o gradnji

6. Ocjena o potrebi procjena utjecaja na okoliš

7. Procjena utjecaja na okoliš

8. Izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

 

Obrasci po novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
( na snazi od 1.1. 2014. godine)

Prijava početka građenja

Prijava početka radovana uklanjanju građevine

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

Zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole u vezi promjene imena, odnosno tvrtke investitora

Zahtjev za izdavanje izmjena i/ili dopune građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

Zahtjev za obavijest o pribavljanju posebnih uvjeta

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (do 15.02.1968.)

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (do 01.10.2007.)

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole po čl.186. Zakona o gradnji - PPDS

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole po čl. 188. Zakona o gradnji - stambeno zbrinjavanje

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole po čl. 190. Zakona o gradnji - uništen ili nedostupan akt

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu/dio građevine

Zahtjev za izdavanje potvrde o završnom izvješću nadzornog inženjera

  

Obrasci po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji

Zahtjev za uvjerenje o statusu čestica

Zahtjev za etažiranje posebnih dijelova zgrade

Zahtjev za izmjenu lokacijske dozvole

Zahtjev za izmjenu rješenjao uvjetima građenja

Zahtjev za produženje valjanosti lokacijske dozvole

Zahtjev za izmjenu investitora

Zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta

Zahtjev ovjera pravomoćnosti

Zahtjev produženje važenja rješanja o uvjetima građenja

 

Članak 11.-15. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 86/12, 143/13, 65/17), članak 11. - 15.

ZAHTJEV za rješenje o izvedenom stanju

 


Obavijesti