UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak predhodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu, k.č.broj 5193 k.o. Donje Mekušje

Rješenje


Obavijesti

Obrasci