UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Provedba postupkaocjene o potrebi procjeneutjecaja na okoliš zahvata "Nadstrešnica za junad i gnojište na lokaciji farme junadi Šumbar, na k.č.broj 1386/2 k.o. Rečica, po zahtjevu nositelja zahvata PPK karlovačka mesna industrija d.d. Selce 33, Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci