UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivostiza ekološku mrežu zahvata "Rekonstrukcija lokalne prometnice do naselja Hreljin Ogulinski (Brestovac)

Rješenje

Postupak predhodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu, k.č.broj 5193 k.o. Donje Mekušje

Rješenje

Provedba postupkaocjene o potrebi procjeneutjecaja na okoliš zahvata "Nadstrešnica za junad i gnojište na lokaciji farme junadi Šumbar, na k.č.broj 1386/2 k.o. Rečica, po zahtjevu nositelja zahvata PPK karlovačka mesna industrija d.d. Selce 33, Karlovac

Rješenje

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Ljevaonica Duga Resa d.o.o.

Poziv

Obrazac

Elaborat

Obavijesti

Obrasci