UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Rješenje - "Održavanje voda II. reda na području Uprava šuma Karlovac u Karlovačkoj županiji"

Rješenjerješenje_za_objavu.pdf

RJEŠENJE - "Posjetiteljski centar Baraćeve špilje na k. č. br. 4034 K.O. Nova Kršlja"

Rješenje04_rješenje_za_objavu.pdf

Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Karlovačke županije

IZVJEŠĆE

Postupak prethodne ocjene prihvatljivostiza ekološku mrežu zahvata "Rekonstrukcija lokalne prometnice do naselja Hreljin Ogulinski (Brestovac)

Rješenje

Postupak predhodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu, k.č.broj 5193 k.o. Donje Mekušje

Rješenje

Provedba postupkaocjene o potrebi procjeneutjecaja na okoliš zahvata "Nadstrešnica za junad i gnojište na lokaciji farme junadi Šumbar, na k.č.broj 1386/2 k.o. Rečica, po zahtjevu nositelja zahvata PPK karlovačka mesna industrija d.d. Selce 33, Karlovac

Rješenje

Obavijesti

Obrasci