UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Poslovna zgrada za kiseljenje i preradu kiselog kupusa na kč.br. 8741 k.o. Ogulin", po zahtjevu Zdravka i Martina Salopeka, Salopek Selo 29, Ogulin

Informacija

Elaborat


Obavijesti

Obrasci