UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg kompleksa farme junadi - Spremište na farmi Šumbar", po zahtjevu PPK d.d., Selce, Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci