UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - ishođenje građevinske dozvole za uređenje šetnice uz Koranu, po zahtjevu Grada Slunja

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata; "Održavanje trase poplavnih voda rijeke Dretulje u Plaškom", po nositelju zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Rješenje

Javni poziv - rekonstrukcija stambenog objekta na kč.br. 17190/1 k.o.Draganić, investitora Josipa Manjerovića i Mande Manjerović iz Draganića, Lug 41

Javni poziv

Provedba postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu STRATEGIJE RAZVOJA VEĆEG URBANOG PODRUČJA KARLOVAC 2019. - 2027.

Rješenje

Javni poziv - uvid u spis u postupku građevinske dozvole za TS 10(20)/0,4 kV Vrbanska Draga, po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis - građevinska dozvola za gradnju distributivni centar za povrće sa pogonom za kiseljenje kupusa, po zahtjevu PZ OGulin

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvat : "Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području općine Generalski Stol", po zahtjevu Općine G. Stol

Rješenje

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Poslovna zgrada za kiseljenje i preradu kiselog kupusa na kč.br. 8741 k.o.Ogulin", po nositelju zahvata Zdravko Salopek i Martin Salopek, Selo 29, Ogulin

Rješenje

Obavijesti

Obrasci