UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Strategija razvoja turizma Općine Rakovica - ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Gradnja nasipa – zaštitnog zida", na k.č.br. 1856/3 k.o. Karlovac II, podnositelja Lana Commerce d.o.o., Trg bana Petra Zrinskog 10, 47000 Karlovac

Rješenje

Ponovljeno Rješenje - objavljeno 18. listopada 2019.

 Po žalbi Pan, Udruge za zaštitu okoliša i prirode, MZOE je vratilo Rješenje na ponovni postupak. Slijedom tog izdaje se novo rješenje u ponovljenom postupku, temeljem Glavnog projekta GP-12-019, od travnja 2019. godine. Niti poništeno rješenje, niti novo koje se donosi u ponovljenom postupku ne predstavljaju akt kojim se izgradnja predmetnog zahvata dopušta ili opravdava, već se utvrđuje da je zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže. Karlovačka županija je samo jedno od niza javnopravnih tijela koje sudjeluje u postupcima koji prethode izdavanju akta za gradnju. 

 

 

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekokolšku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu RH za područje Općine Kamanje

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Strateškog plana razvojaturizmana području Općine Vojnić

Rješenje

Zaključak o izmjenama i dopunama lokacijske dozvole za most i pristupnu cestu preko rijeke Kupe u Pokupju, po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb

Zaključak

Postupak izdavanja građevinske dozvole za tlačni cjevovod u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu, po zahtjevu Vovovoda i kanalizacije, Ogulin

Javni poziv

Javni poziv - građevinska dozvola TS Bobani u k.o. G.Stol, po zahtjevu HEP Operator distrubucijskog sustav d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine za organizirano stanovanje u k.o. Jaškovo, po zahtjevu Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci