UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade i pašnjaka u voćnjak k.o. Janja Gora", po zahtjevu Milene Kosanović

Vezano za Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena zemljišta iz livade i pašnjaka u voćnjak k.o. Janja Gora", po zahtjevu Milene Kosanović izdano je sljdeće

RJEŠENJE

Provedeni postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Lasinja

Rješenje

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: "UREĐENJE BRZOTOKA KUPČINA", po zahtjevu tvrtke "Hrvatske vode", Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg kompleksa farme junadi - Spremište na farmi Šumbar", po zahtjevu PPK d.d., Selce, Karlovac

Rješenje

Javni poziv - rekonstrukcija građevine stambene namjene, kč.br. 1934 k.o. Blagaj, po zahtjevu Milke Sakač, Ulica Ede Murtića 9, Zagreb

Javni poziv

Javni poziv - izdavanje 2. izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, po zahtjevu tvrtke Bjelin d.o.o., iz Ogulina

Javni poziv

Javni poziv - most na rijeci Mrežnici na cesti Skradnik - Mihaljevići, po zahtjevu Općine Josipdol

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju Ulice Radoslava Lopašića u Slunju, po zahtjevu Grada Slunja

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci