UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Izdavanje lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje "Loskunja" po zahtjevu Turković d.o.o., Velika Gorica

Javni poziv

Građevinska dozvola za TS 10/(20)/0,4kV Grandić Breg, po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

Javni poziv

Javni poziv - rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog i društvenog doma u Draganiću, po zahtjevu Općine Draganić

Javni poziv

Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine u k.o. Mašvina, podnositelja Stjepana Tomašića, Lipovac 7, Rakovica

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Prenamjena livade u oranicu, nositelja zahvata Ivana Mrzljak, Tuškani 9A, Mahično

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za grad Ozalj, po zahtjevu Grada Ozlja

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata - Uređenje korita i obale rijeke Mrežnice u gradu Duga Resa, po zahtjevu Hrvatskih voda

Rješenje

Javni poziv - vodopskrbna mreža Novo Nasellje, po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Poziv

Obavijesti

Obrasci