UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Poslovna zgrada za kiseljenje i preradu kiselog kupusa na kč.br. 8741 k.o.Ogulin", po nositelju zahvata Zdravko Salopek i Martin Salopek, Selo 29, Ogulin

Rješenje

Informacija o donošenju Odluke o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te o izradi i određivanju sadržaja Strateške studije o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Javni poziv - građevinska dozvola za sportsku dvoranu, po zahtjevu Općine Josipdol

Javni poziv

Provedba prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Plaški, po zahtjevu Općine Plaški

Rješenje

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni Županijske razvojne strategije KŽ 2020+

Izvješće

Javni poziv - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom AGRO FOLIJA d.o.o.

Poziv

Obrazac

Elaborat

Javni poziv - uvid u spis predmeta izdavanje građevinske dozvole za TS 10 (20)/0,4 kV sa Sn kabelskim raspletom u k.o. Ogulin, po nositelju zahvata HEP Elektra Karlovac

Javni poziv

Javni poziv - uvid u spis predmeta izdavanje lokacijske dozvole za uređenje brzotoka Kupčina, po nositelju zahvata Hrvatske vode Zagreb

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci