UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Obavijest o provođenju javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš obilaznice Grada Ogulina

Obavijest

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, zahvata: "Rekonstrukcija mosta na rijeci Korani u naselju Drežnik Grad", po zahtjevu OPĆINE RAKOVICA

Rješenje

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucije električne energije), 2.a skupine - 10(20) kV kabel TS Frankopanska 2 - TS Rešetrevo, po zahtjevu HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Zagreb

Lokacijska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, zahvata. "Održavanje korita rijeke Mrežnice u Donjem Mrzlom Polju" po zahtjevu Hrvatskih voda

Rješenje

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom JLS za 2019. godinu

Predložak

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Odluka

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Nadstrešnica za junad i gnojište na lokaciji farme junadi Šumbar, PPK Karlovac"

Informacija

Elaborat

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš - Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu, po nositelju zahvata Hrvatske vode

Rješenje

Obavijesti

Obrasci