UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Odluka

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Nadstrešnica za junad i gnojište na lokaciji farme junadi Šumbar, PPK Karlovac"

Informacija

Elaborat

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš - Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu, po nositelju zahvata Hrvatske vode

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Grad Slunj - javna i dekorativna rasvjeta", po zahtjevu Grada Slunja

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Strategije razvoja trizma Općine Tounj za razdoblje 2018. - 2025.

Rješenje

Javni poziv - uvid u spis predmeta izadavanja lokacijske dozvole za TS Frankopanska 2 - TS Rešetarevo, po zahtjevu PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Duge Rese, po zahtjevu Grada Duge Rese

Rješenje

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za most Dejanović Križ - Ruševica u k.o. Krstinja i k.o. Radovica po zahtjevu Županijske uprave za ceste

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci