UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš - "Rekonstrukcija i dogradnja farme muznih krava kapaciteta 1584 UG na kč.br.1071 k.o. Sadilovac, Općina Rakovica, Karlovačka županija", nositelj zahvata PRO MILK d.o.o., Grabovac, Rrakovica

Rješenje


Obavijesti

Obrasci