UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv - most na rijeci Glini, po zahtjevu Županijske uprave za ceste Karlovac

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "T.N. Rastoke kamp s pratećim sadržajima", po zahtjevu nositelja zahvata društva KORDUN d.d. Slunj

Rješenje

Lokacijska dozvola - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Vojniću, po zahtjevu tvrtke Vodovod i odvodnja Vojnić

Lokacijska dozvola

Građevinska dozvola - TS 10 (20)/04,kV Zagrad k.o. Ogulin, po zahtjevu HEP Zagreb

Građevinska dozvola

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: "SANACIJA LIJEVE OBALE RIJEKE DOBRE KOD MLINA U CRNOM KAMANJU", po zahtjevu nositelja zahvata Hrvatske vode, VGI Karlovac

Elaborat zaštite okoliša

Informacija - Crno Kamanje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: "Gradnja plažnih građevina - ugostiteljstvo i javni WC", po zahtjevu "Srnar" d.o.o. iz Barilovića

Rješenje

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća d.o.o Karlovac

Poziv

Obrazac

Elaborat

Obavijesti

Obrasci