UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za izdavanje lokacijske dozvole: "Rekonstrukcija propusta na potoku Ratković" na području Zagorja - Desmerica

Javni poziv

Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju šetnice uz jezero Sabljaci u k.o. Zagorje

Javni poziv

Lokacijska dozvola - rekonstrukcija dionice ŽC 3296 Ozalj - Boševci, po zahtjevu ŽUC Belajske Poljice, Barilović

Javni poziv

Građevinska dozvola - vodovod Široka Rijeka, investitor Vodovod i odvodnja Vojnić

Građevinska dozvola

Javni poziv - " Rekonstrukcija prometnice i gradnja nogostupa", po zahtjevu Općine Draganić

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za eklošku mrežu - "Vodoopskrbni cjevovod Nikšić - Cerovac", po zahtjevu Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom "LIDAR" d.o.o., Ogulin

Poziv

Obrazac

Elaborat

Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole za srednjenaponski priključni kabelski vod "Retencija Drežnica", po nositelju zahvata HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Karlovac

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci