UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola - rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe na području grada Ogulina, po zahtjevu tvrtke Vodovod i kanalizacija, Ogulin

Lokacijska dozvola

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: "Izvođenje radova na sanaciji desne obale Dobre u G.Stativama", po nositelju zahvata Hrvatske vode, Karlovac

Rješenje

Informacija

Elaborat

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za zahvat "Izvođenje radova na sanaciji desne obale Dobre u G.Stativama", nositelj zahvata Hrvatske vode, Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za zahvat: "Prenamjena zemljišta livade u oranicu (sadnja povrća)" , podnositelj Hrvoje Račić iz Karlovca

Rješenje

Informacija o zahtjevu operatera za produženjem važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište optada "Ilovac", operatera Čistoća d.o.o., Karlovac

Informacija

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za zahvat "Izletište Baraćeve špilje", po zahtjevu Javne ustanove za upravaljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za zahvat "izletište Baraćeve špilje", po zahtjevu Javne ustanove za upravaljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Rješenje

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Regulacija potoka Ratković u Ogulinskom Zagorju"

Informacija

Elaborat

Obavijesti

Obrasci