UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, za namjeravani zahvat "Izgradnja slapa na Donjoj Dobri u Lišnici, od zajedničkog interesa sa HEPO-om", nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba

Rješenje


Obavijesti

Obrasci