UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrba naselja Gornja Glina i Glinsko Vrelo", nositelj zahvata Komunalac d.o.o. Slunj

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Sanacija postojećeg mosta na kanalu Kupa-Kupa u k.o. Šišljavić", nositelj zahvata Grad Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstane prometnice - ulice Kaptol u Ozlju", nositelj zahvata Grad Ozalj

Rješenje

Građevinska dozvola - izgradnja sanitarnog kanala u naselju Gornje Mrzlo Polje, nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - " Vodoopskrbni sustav Podvožić Belaj, Belajski Malinac- elaj i Vikend naselje Podvožić - Belajske Poljice", nositelja zahvata Komunalno D.Resa

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Kolektor sanitarne odvodnje Trgovčići - Barilović", nositelja zahvata Komunalno D.Resa

Rješenje

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, za namjeravani zahvat "Izgradnja slapa na Donjoj Dobri u Lišnici, od zajedničkog interesa sa HEPO-om", nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba

Rješenje

Obavijesti

Obrasci