UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju ceste Veljun u Gradu Slunju

Poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole za zahvat - vodoopskrbni sustav na više kč.br. u k.o. M. Švarča i k.o.Turanj

Poziv

Izdavanje lokacijske dozvole - nerazvrstana cesta 2. skupine k.o. Ozalj

Poziv

Program zaštite zraka u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2017. - 2021. godine

Tekst Programa

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja industrijske ceste u Općini Tounj", nositelj zahvata Općina Tounj

Rješenje

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici", nositelj zahvata Hrvatske vode

Informacija

Elaborat zaštite okoliša

Odluka o uredovnom vremenu Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije

Odluka

Više članaka ...

Obavijesti

Obrasci