UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - prenamjena livade u nasad aronije, nositelja zahvata Ivice Prebega iz Oštarija

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - vodoopskrbni cjevovod Bencetići, nositelj zahvata Općina Draganić

Poziv

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Wienerberger - Ilovac d.o.o. iz Karlovca

Informacija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa u k.o.Brlog Ozaljski, nositelj zahvata - Općina Kamanje

Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za parkiralište uz mjesno groblje u k.o. Vivodina

Javni poziv

Postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata održavanja korita rijeke Dretulje u k.o. Plaški

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnje priključnih 20 kV vodova Ogulin, nositelj zahvata HEP ODS d.o.o., Karlovac

Rješenje

Obavijesti

Obrasci