UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje i rekonstrukcije dijela građevine - vrelovoda grada Karlovca, po zahtjevu trgovačkog društva Graditelj, Zaprešić d.o.o.

Rješenje

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom Rakovica d.o.o., Rakovica

Poziv

Elaborat

Obrazac

Javni poziv za uvid uspis predmeta ILSAD d.o.o. u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje građevine poluanfiteatra u Parku izviđača - Đulinom vrtu u Ogulinu

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Zaobilazna cesta naselja Tounj"

Rješenje

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za građenje TS Tounj Zdenac

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za građenje TS Gornje Dubrave

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Mekušje - Grabrik"

Rješenje

Obavijesti

Obrasci