UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni uvid u Stručnu podlogu sa kartografskom dokumentacijom i prijedlogom akta o proglašenju za zaštitu Baraćevih špilja značajnim krajobrazom

Javni poziv za uvid u spis predmeta EKOTOK d.o.o., Draganić 19, Draganić

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda sliva "D" u Slunju


    Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Komunalac d.o.o.  Slunj, Petra Svačića 5, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda sliva „D“ u Slunju, temeljem odredbi članka 29. stavak 2. podstavak 2. i članka 30. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (NN HR 80/13), donosi

 

R J E Š E N J E

 

Tvrtki Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Petra Svačića 5, Slunj, za zahvat izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda sliva „D“ na više katastarskih čestica u Slunju,

 

Izdavanje lokacijske dozvole - vodoopskrba u Franjetićima

 

Javni poziv

Zahvat rekonstrukcije dijela prizemlja postojeće zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, nadležan prema članku 29. stavak 2. podstavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Bipa d.o.o., Riječka ulica 12, 10020 Zagreb, OIB: 66498917936, zastupanog od strane opunomoćenika Nemeth projekt d.o.o. Radnička cesta 57, 10000 Zagreb, OIB: 88463041378, temeljem članka 30. Zakona o zaštiti prirode, u provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata rekonstrukcije i privođenja namjeni poslovnog prostora za trgovinu na malo (parfumerija) u dijelu prizemlja postojeće zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu, ulica Ivana Gorana Kovačića 2, donosi

R J E Š E N J E

    Zahvat rekonstrukcije dijela prizemlja postojeće zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu, ulica Ivana Gorana Kovačića 2 i privođenja namjeni poslovnog prostora za trgovinu na malo (parfumerija), nositelja zahvata Bipa d.o.o

 

Obavijest - javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda

 

      Temeljem članka 161. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14) i članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), Karlovačka županija objavljuje:

 

 

OBAVIJEST
o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš
magistralnog plinovoda Bosiljevo – Karlovac DN 700/75 bar,

magistralnog plinovoda Karlovac – Lučko DN 500/75 bar,

magistralnog plinovoda Zabok – Lučko DN 700/75 bar i

međunarodnog plinovoda Rogatec (SLO) – Zabok DN 700/75 bar

 

 

Obavijesti

Obrasci