UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

RASPRAVA O ODREĐIVANJU SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE ZA II. IZMJENE I DOPUNE PPKŽ

P9090012-001

 

Dana 09.09.2014. godine u Vijećnici Grada Karlovca, u Karlovcu, Banjavčićeva 9, sa početkom u 14.00 sati, održana je rasprava o određivanju sadržaja strateške studije vezano za utjecaj II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, donesena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, temeljem koje je ovaj Upravni odjel započeo zakonom propisan postupak. Na raspravu pozvano je trideset i četvero tijela i osoba koji u skladu sa svojim djelokrugom rada mogu dati mišljenje vezano o utjecaju Izmjena Plana na okoliš.

U raspravi su sudjelovali predstavnici: nositelja izrade, stručnog izrađivača, suizrađivača – Jurconprojekt d.o.o., Ministarstva kulture-Konzervatorski odjel u Karlovcu, Hrvatskih šuma-Uprava šuma Karlovac, Grada Karlovac, Grada Ogulin, Čistoća Karlovac, Hrvatskih voda, gradski vijećnik, Eko Pan te  JU Natura Viva.

 

 

 

 

 

P9090024-001

 

 

 

 

 

 


Obavijesti

Obrasci