UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Rješenje za izmjenu i proširenje zahvata "Izgradnje recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom"


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu Gojka Marušića iz Zagreba, Kneza Borne 3, za izdavanje dopune Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Republike Hrvatske Klasa: UP/I-612-07/13-02/01, Ur.Broj: 2133/1-07-03/01-14-17 od 06. veljače 2014. godine, za zahvat „Izgradnja recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom“ i izgradnju vodozahvata i ispusta vode na vodotoku Vrnjika te dovodnih i odvodnih kanala odnosno cijevi, temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi


R J E Š E N J E


1.    Gojku Marušiću iz Zagreba, Kneza Borne 3, za izmjenu i proširenje zahvata „Izgradnje recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom“

 


Obavijesti

Obrasci