UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Kogenereacijska energana na bio masu BE-TO Karlovac"

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu EKONERG Instituta za energetiku i zaštitu okoliša, za nositelja zahvata PCC Biomasa Karlovac d.o.o., Šarengradska 9, 10000 Zagreb, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Kogeneracijska energana na biomasu BE–TO Karlovac, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

R J E Š E N J E

Zahvat izgradnje „Kogenereacijska energana na bio masu BE–TO Karlovac“

 


Obavijesti

Obrasci