UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Kogenereacijska energana na bio masu BE-TO Karlovac"

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu EKONERG Instituta za energetiku i zaštitu okoliša, za nositelja zahvata PCC Biomasa Karlovac d.o.o., Šarengradska 9, 10000 Zagreb, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Kogeneracijska energana na biomasu BE–TO Karlovac, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

R J E Š E N J E

Zahvat izgradnje „Kogenereacijska energana na bio masu BE–TO Karlovac“

 

Rješenje za izmjenu i proširenje zahvata "Izgradnje recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom"


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu Gojka Marušića iz Zagreba, Kneza Borne 3, za izdavanje dopune Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Republike Hrvatske Klasa: UP/I-612-07/13-02/01, Ur.Broj: 2133/1-07-03/01-14-17 od 06. veljače 2014. godine, za zahvat „Izgradnja recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom“ i izgradnju vodozahvata i ispusta vode na vodotoku Vrnjika te dovodnih i odvodnih kanala odnosno cijevi, temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi


R J E Š E N J E


1.    Gojku Marušiću iz Zagreba, Kneza Borne 3, za izmjenu i proširenje zahvata „Izgradnje recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom“

 

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje GRADSKA TOPLANA d.o.o. KARLOVAC

Informacija

Javna rasprava za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Biotron d.o.o.

Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/13-02/53, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-18 od 04. rujna 2014. godine, temeljem članka 16., 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 14. Uredbe o  postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 114/08) upućuje se na

JAVNU RASPRAVU

Zahtjev za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje za postojeće postrojenje za proizvodnju biodizela Biotron d.o.o., na lokaciji Karlovačka cesta 124, Ozalj

Javna rasprava održat će se od  20. listopada 2014. do 19. studenog 2014. godine

 

Tekst oglasa

Odluka

Sažetak

Zahtjev

RASPRAVA O ODREĐIVANJU SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE ZA II. IZMJENE I DOPUNE PPKŽ

P9090012-001

 

Dana 09.09.2014. godine u Vijećnici Grada Karlovca, u Karlovcu, Banjavčićeva 9, sa početkom u 14.00 sati, održana je rasprava o određivanju sadržaja strateške studije vezano za utjecaj II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, donesena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, temeljem koje je ovaj Upravni odjel započeo zakonom propisan postupak. Na raspravu pozvano je trideset i četvero tijela i osoba koji u skladu sa svojim djelokrugom rada mogu dati mišljenje vezano o utjecaju Izmjena Plana na okoliš.

U raspravi su sudjelovali predstavnici: nositelja izrade, stručnog izrađivača, suizrađivača – Jurconprojekt d.o.o., Ministarstva kulture-Konzervatorski odjel u Karlovcu, Hrvatskih šuma-Uprava šuma Karlovac, Grada Karlovac, Grada Ogulin, Čistoća Karlovac, Hrvatskih voda, gradski vijećnik, Eko Pan te  JU Natura Viva.

 

Javna Rasprava - IV. Ciljane izmjene i dopune PPKŽ

 

 

P9080027

Dana 08.09.2014. godine u Uredu Župana održana je rasprava o određivanju sadržaja strateške studije vezano za utjecaj IV. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, donesena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, temeljem koje je ovaj Upravni odjel započeo zakonom propisan postupak. Na raspravu je pozvano osamnaest tijela i osoba koji su u skladu sa svojim djelokrugom rada dali mišljenje o utjecaju Izmjena Plana na okoliš. Također, izdana je obavijest medijima i pozvana javnost na sudjelovanje u predmetnom postupku. U raspravi su sudjelovali predstavnici nositelja izrade, stručnog izrađivača, suizrađivača - ADF, Općine Josipdol, Grad Duga Resa, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Grada Karlovca, Udruge Eko Pan, JU za zaštićene dijelove prirode, Ministarstva poljoprivrede te Davor Petračić, ovlašteni inženjer građevine.

         

Obavijesti

Obrasci