UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

RJEŠENJE - glavna ocjena za ekološku mrežu - uzgoj smuđa u Plaškom

 

Upravni odjel za prostomo uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Mr.sc. Gojka Marušića iz Zagreba,Kneza Borne 3, podnesenom u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Izgradnja recirkulacijskog akvakulturnog sustava za uzgoj smuđa u Plaškom" sukladno odredbama članka 29. stavak 2. podstavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13), temeljem odredbe članka 33. stavak 2. i stavak 3. istog Zakona i članka 29. stavak 1. i stavak 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09), donosi

 

 

 

 

 

RJEŠENJE

(link)

 

 

 

 

 

Obavijesti

Obrasci