UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODLUKA - provedba strateške procjene utjecaja na okoliš

 

         Na temelju čl. 66.st.2. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13), u svezi s odredbama čl. 64. st. 1. istoga Zakona i čL. 23. st. 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN RH 64/08) te sukladno odredbama čl.35. Statuta Karlovačke Županije (Glasnik KŽ 20/13, Župan Karlovačke Županije, dana 26. svibnja 2014. godine donosi


ODLUKU

(link)

 

Ocjena prihvatljivosti za Ekološkumrežu zahvata - Izgradnje kampa odmorišta u Otoku Oštarijskom


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Hrvoja Puškarića iz Ogulina, Puškarići 38, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za Ekološku mrežu Republike Hrvatske zahvata „Izgradnja kamp odmorišta“ na k.č. br. 895 u k.o. Otok Oštarijski, temeljem odredbe članka 29. stavak 2. podstavak 3. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13), donosi

R J E Š E N J E

Zahvat  „Izgradnja kamp odmorišta“

 

Rješenje

Ocjena prihatljivosti za Ekološku mrežu građevine "Malo Polje"


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu Odvjetničkog društva Tomulić, Greif & Partneri j.t.d., u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za Ekološku mrežu Republike Hrvatske zahvata izgradnje Turističke građevine „Malo Polje“, nositelja zahvata OPG „Ivona Franić Magličić“ iz Zagreba, Kušlanova 5, temeljem odredbe članka 29. stavak 2. podstavak 3. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13), donosi

R J E Š E N J E

Zahvat izgradnje turističke građevine „Malo Polje“

 

Rješenje

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Građevina za gospodarenje otpadom, Vojnić

Informacija

JAVNA RASPRAVA - postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata Izgradnja mHe "Odeta 1" - Turanj

 

        Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi članka 31. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) i članka 23. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09) daje:

  

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata
Izgradnja male hidroelektrane „Odeta 1“ u naselju Turanj

 

 

 

 

 

Javni uvid u Elaborat - Retencija Drežničko polje

 

Temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-612-07/14-60/24, URBROJ: 517-07-1-1-2-14-4  od 14. ožujka 2014. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi članka 31. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) i članka 23. do 26. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09), u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, daje   

 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU

u Elaborat glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata
RETENCIJA DREŽNIČKO POLJE

 

 

 

Informacija o uređenju sliva "D" u Slunju

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi članka 31. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) te članka 21. stavak 1. točka 1. i 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09),  daje sljedeću

 

 

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti za Ekološku mrežu RH zahvata «Odvodnja otpadnih voda sliva „D“ u naselju Slunj»

 

Uređenje ušća Slunjčice u Koranu

 


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu Hrvatskih voda, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Republike Hrvatske, temeljem odredbe članka 29. stavak 2. podstavak 3. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13), donosi

 

 

R J E Š E N J E

za zahvat „Uređenje ušća Slunjčice u Koranu“, na području Grada Slunja

 

 

 

Obavijesti

Obrasci