UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola za pješačku stazu preko Korane - "Šetnica Rastoke"

Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj, rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva Grada Slunja, Ureda Grada, OIB 33366502542, zastupanog po ovlaštenoj predstavnici pročelnici Zdenki Kovačević dipl.iur., temeljem članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/2013) izdaje

 


LOKACIJSKU DOZVOLU

za građenje infrastrukturne građevine: dionice pješačke staze s pješačkim mostom preko rijeke Korane ("Šetnica Rastoke")

 

 

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje spremišta voća u Ogulinu

 


Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu Petrušić Ivana iz Hrvatskog Leskovca, Demerje 1/A, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje spremišta voća na k.č. br. 3068/6 u k.o. Zagorje na području Grada Ogulina, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

 

 

R J E Š E N J E

Zahvat „spremište voća na k.č. br. 3068/6 u k.o. Zagorje na području Grada Ogulina“

 

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu V ciljanih izmjena i dopuna prostorno plana KŽ

 

Temeljem članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije objavljuje ponovljenu

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
V. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

tekst Oglasa

prijedlog Plana

 

 

Javni poziv za stupnu transformatorsku stanicu "Križančići"

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac, rješavajući po zahtjevu investitora HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Karlovac, Dr. Vlatka Mačeka 44, Karlovac, zastupanog po opunomoćeniku Commerce-projekt d.o.o., Ljerke Šram 18, Zagreb, u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja Stupne transformatorske stanice STS 10(20)/0.4 kV „Križančići“ sa SN priključkom 20kV, na više k.č. k.o. Draganić, na području Općine Draganić, na temelju članka 116. st. 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), a u smislu članka 4., 30., 83., 84., 95. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09), objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Draganić, na kojima se izvodi zahvat u prostoru: Stupna transformatorska stanica STS 10(20)/0.4 kV „Križančići“

 

 

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u G.Popovcu

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Kupa“, Obala Račkog 10, Karlovac, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za radove održavanja potoka u Gornjem Popovcu, donosi


R J E Š E N J E

I. Nositelju zahvata Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Kupa“

 

Tekst Rješenja

 

JAVNA RASPRAVA - ishođenje okolišne dozvole - KIM

 

 

        Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/67, URBROJ: 517-06-2-2-14-6  od 26. svibnja 2014. godine, temeljem članka 16., 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 16. stavak 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14) upućuje se na:

 

 

JAVNU RASPRAVU

 

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje
KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Mekušanska cesta 51, Karlovac

 

 

 

RJEŠENJE - Zahvat: Odvodnja otpadnih voda sliva "D" u naselju Slunj

 

 

        Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, rješavajući po zahtjevu opunomoćenika IRES EKOLOGIJA d.o.o.za zaštitu prirode i okoliša, Prilaz Baruna Filipovića 21 iz Zagreba za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Odvodja otpadnih voda sliva "D"u naselju Slunj", nositelja zahvata Komunalac d.o.o. Slunj, Petra Svačića 5, temeljem odredbi članka 29. stavak 2. podstavak 3. i članka 33. stavak l. Zakona o zaštiti prirode (NN RH80/13). donosi:

 

 

 

RJEŠENJE

 

(link)

Obavijesti

Obrasci