UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata rekonstrukcije gospodarske građevine Darka Vrbaneka iz Ozlja

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu VITIS obrta vlasnika Darka Vrbaneka iz Ozlja,  Obrež Vivodinski 1c, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata rekonstrukcije gospodarske građevine na k.č. br. 2726/4 u k.o. Donji Lović na području Grada Ozlja, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

 

R J E Š E N J E

Zahvat „Rekonstrukcija gospodarske građevine“, nositelja zahvata Darka Vrbaneka iz Ozlja,  Obrež Vivodinski 1c, prihvatljiv je za područje Ekološke mreže Republike Hrvatske.

 

Tekst Rješenja

Javna rasprava za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za Winerberger - Ilovac d.o.o.

 

Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/13-02/67, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-12 od 12. veljače 2014. godine, temeljem članka 16., 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 16. stavak 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14) upućuje se na

JAVNU RASPRAVU

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje WIENERBERGER –Ilovac d.o.o.., Karlovac s Tehničko-tehnološkim rješenjem

 

Oglas

Odluka

Sažetak zahtjeva

Tehničko tehnološko rješenje

 

 

 

JAVNA RASPRAVA - okolišna dozvola za mobilno postrojenje - Lemić Brdo

 

 

        Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/121, URBROJ: 517-06-2-2-14-4  od 06. kolovoza 2014. godine, temeljem članka 16., 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 16. stavak 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14) upućuje se na

 

 

JAVNU RASPRAVU

 

 

Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za
Mobilno postrojenje za obradu otpada na sanaciji i

zatvaranju odlagališta opasnog otpada

Lemić Brdo kraj Karlovca

 

 

 

Studija utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Plaškarica" u Općini Bosiljevo

 

Temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/13-02/126, UR.BROJ: 517-06-2-1-1-14-11 od 14. srpnja 2014. godine, u skladu s odredbama članka 16., 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08) Karlovačka županija objavljuje

 

 

OBAVIJEST


o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš  
eksploatacije tehničko-građevnog kamena na

budućem eksploatacijskom polju „Plaškarica“ u općini Bosiljevo

 

 

 

 

Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo - Sisak

 

Temeljem članka 161. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13), članka 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08, 67/09) i članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA:UP/I-351-03/14-02/33, URBROJ:517-06-2-1-1-14-14 od 26. lipnja 2014. godine, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, objavljuju

 

OBAVIJEST
o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš  
magistralnog plinovoda Bosiljevo – Sisak

 

Obavijest   

 

Studija

 

Odluka

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijesti

Obrasci