UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš - Kamenolom Zvečaj

Odluka

Oglas

Studija

 

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Odlagalište otpada Sodol -Ogulin

Informacija

Odluka o sadržaju strateške studije za Ciljane IV Izmjene i dopune PPKŽ

Odluka

Odluka o sadržaju strateške studije za II Izmjene i dopune PPKŽ

Odluka

Postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje male hidroelektrane "Odeta 1"

tekst rješenja

JAVNA RASPRAVA - Okolišna Dozvola za novo postrojenje za proizvodnju biodizela - MEBU d.o.o. Netretić

Javni poziv - vodoopskrba naselja Gejkovac

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju"

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju“, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

R J E Š E N J E

Zahvat izgradnje i uređenja „Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju“

 

Obavijesti

Obrasci