UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Potvrda o prihvatljivosti zahvata SRC Bjelolasica

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05, 139/08, 57/11) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata «Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda šireg područja SRC Bjelolasica», nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, donosi

 

POTVRDU
o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže


Obavijesti

Obrasci