UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODLUKA o uredovnom vremenu Upravnog odjela


    Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/), a u svezi čl. 46. Zakona o radu (NN 149/09) te čl. 16. i 17. Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Karlovačke županije (Glasnik KŽ 18/05), župan Karlovačke županije donosi


O D L U K U
o uredovnom vremenu Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije

 

POTVRDA o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05, 139/08, 57/11) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje novoga mosta i pristupnih cesta preko rijeke Kupe u Pokupju na ŽC 3297, nositelja zahvata Županijske uprave za ceste Karlovac, u području ekološke mreže HR1000001 Pokupski bazen – međunarodno važno područje za ptice i HR2000642 Kupa – važno područje za divlje svojte i stanišne tipove, donosi

 

POTVRDU

 

o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže

POTVRDA o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05, 139/08, 57/11) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat «Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i kolektora kanalizacije na dijelu produžetka Starčevićeve ulice u Karlovcu», nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, u području ekološke mreže HR2000642 Kupa – važno područje za divlje svojte i stanišne tipove, donosi

 

 

POTVRDU

 

 

o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže

 

 


Obavijesti

Obrasci