UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ


 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Adresa:Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac
Telefon: 047/ 666-206
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica: Marina Jarnjević mag. iur.                e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administrativna tajnica:Ivana Palijan  047666-206       e-mail: ivana.palijanOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje, upravne poslove graditeljstva, procjenu vrijednosti nekretnina, zaštitu okoliša i prirode te održivog gospodarenja otpadom.

URED U KARLOVCU

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA:PONEDJELJAK I PETAK OD 8 DO 13 SATI

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA RADNIM DANIMA OD 7 - 15 SATI

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

e-mail.:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica: Vjeruška Stanišić, dipl.ing.agr.  047/666-209           e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marica Igerčić-Ćuk, dipl.ing.kult.teh.,      tel:047/666-215           e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Lovro Kasunić   tel.047/666-211                                               e-mail:lovro.kasunicOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mirela Stojković, bacc.oec.     tel. 047/666-216                         e-mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Provedba postupaka procjene utjecaja na okoliš; ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima, izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za područje cijele Županije.


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Voditeljica:Anita Malović,mag.ing.arch. tel.047/666-208            e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Goran Grba, dipl.iur.                 tel.047/666-212                      e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kristijan Fištrović, ing.građ.       tel:047/666-213                      e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Martina Korak, mag.ing.aedif.    tel.047/666-210                      e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Izdavanje slijedećih akata: Lokacijska informacija, Obavijest o posebnim uvjetima, Lokacijska dozvola, Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, Rješenje o utvrđenju građevinske čestice, Potvrda parcelacijskog elaborata, Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, Građevinska dozvola, Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, Rješenje o izmjeni investitora, Prijava početka građenja, Uporabna dozvola, Uporabna dozvola za određene građevine, Prijava početka radova na uklanjanju građevina, Rješenje o izvedenom stanju, Potvrda elaborata, Potvrda o status čestice, Utvrđivanje pravomoćnosti dozvola, Ispravak pogreške u rješenjima, Potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera te izdavanje potvrda, mišljenja, obavijesti i drugo.

Ured u Karlovcu izdaje akte za područje općina Draganić, Krnjak, Lasinja i Vojnić, katastarske općine: DRAGANIĆ, BIJELI KLANAC, BREBORNICA, BUDAČKA RIJEKA, BURIĆ SELO, ČATRNJA, DONJI BUDAČKI, DUGI DOL, DVORIŠTE, GORNJI BUDAČKI, GORNJI SKRAD, GRABOVAC KRNJAČKI, GRABOVAC VOJNIČKI, HRVATSKO ŽARIŠTE, JASNIĆ BRDO, KESEROV POTOK, KRNJAK, MALA CRKVINA, MLAKOVAC, PAVKOVIĆ SELO, PERIĆI, PODGORJE KRNJAČKO, POLJANA VOJNIĆKA, PONORAC, RASTOVAC BUDAČKI, SUHODOL BUDAČKI, VOJNIĆ BRDO, TRUPINJAK, ZAGORNJE, VELIKA CRKVINA, ZIMIĆ, BANSKI KOVAČEVAC, DRNA DRAGA, DESNI ŠTEFANKI, DESNO SREDIČKO, LASINJA, NOVO SELO LASINJSKO, PRKOS LASINJSKI, SJENIČAK LASINJSKI, BRDO UTINJSKO, BUKOVICA UTINJSKA, DONJA BRUSOVAČA, DUNJAK, DŽAPEROVAC, GAĆEŠA SELO, GEJKOVAC, GORNJA BRUSOVAČA, JARGOVAC, JOHOVO, JURGA, KARTALIJE, KESTENOVAC, KLOKOČ, KLUPICA, KLJUČAR, KNEŽEVIĆ KOSA, KOKIREVO, KOLARIĆ, KRIVAJA VOJNIČKA, KRSTINJA, KUPLJENSKO, KUSAJA, LIPOVAC KRSTINJSKI, LISINE, LOSKUNJA,MALEŠEVIĆ SELO, MANDIĆ SELO, MEĐEĐAK UTINJSKI, MIHOLJSKO, MRAČAJ KRSTINJSKI, MRACELJ, PETROVA POLJANA, PODSELO, PRISJEKA, RADMANOVAC, RADONJA, RAJIĆ BRDO, SVINICA KRSTINJSKA, ŠIROKA RIJEKA, ŠTAROKOVICA, UTINJA VRELO, VOJIŠNICA, VOJNIĆ, ŽIVKOVIĆ KOSA

URED U DUGOJ RESI

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA:PONEDJELJAK I PETAK OD 8 DO 13 SATI

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA RADNIM DANIMA OD 7 - 15 SATI

Adresa:Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

Telefon: 047/658-945, 801-990   Telefax: 047/801-529

Ana Fudurić, dipl.ing.građ.,                  tel:047/801-739   e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tanja Fumić, dipl.iur.,                          tel:047/801-739   e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dubravka Cindrić, ing.građ.,                 tel.047/658-945   e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vesna Salopek Košutić, dipl.ing.građ.   tel:047/801-529  e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ured u Dugoj Resi izdaje akte za područje Grada Duga Resa te općina Barilović, Bosiljevo i Generalski Stol i Netretić, katastarske općine: BARILOVIĆ, BELAJ, BOSILJEVO, BOSILJEVSKI POTOK, BOSILJEVSKO NOVO SELO, BRAJAK BRDO, BUKOVLJE, CEROVAC BARILOVAČKI, DONJI SKRAD, DONJI ZVEČAJ, DUGA RESA, ERDELJ, GENERALSKI STOL, GLAVICA, GORNJE PRILIŠĆE, GORNJI ZVEČAJ, GRABRK, GRŠĆAKI, HRSINA, JARČE POLJE, KORANSKO SELO, KORENIĆ BRDO, KOSIJERSKO SELO, KOZALJ VRH, LADEŠIĆI, LEŠĆE, LIPA, LIŠNICA, MALETIĆI, MATEŠKO SELO, MODRUŠ POTOK, MRAČIN, MREŽNICA, MREŽNIČKI NOVAKI, MREŽNIČKO MRZLO POLJE, MRZLJAKI, OTOK NA DOBRI, PERJASICA, PIŠČETKI, PODREBAR, POLOJ PRIBANJSKI, RADOČAJI, ROSOPAJNIK, SVOJIĆ UMOL, VINSKI VRH, VODENA DRAGA, VUKOVA GORICA, ZAGRADCI, ŽUPBRINCI.

URED U OGULINU

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA:PONEDJELJAK I SRIJEDA OD 8 DO 13 SATI

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA RADNIM DANIMA OD 7 - 15 SATI

Adresa:Ulica Bernardina Frankopana 11 a, 47300 Ogulin
Telefon:047/ 531-354, 531-357, 532-201

Ivanka Vučić, upr.pravnik  047/531-357         e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ines Tomasini, dipl.ing.građ.  047/531-354    e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mihaela Vratarić - adm. ref    047/531-354       e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Valentina Stipetić, dipl.iur. 047/532-201         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ured u Ogulinu izdaje akte za područje Grada Ogulina te općina Josipdol, Plaški i Saborsko, katastarske općine: BLATA, CAREVO POLJE, CEROVNIK, ČORKOVA UVALA, DONJE DUBRAVE, DREŽNICA, GORNJE DUBRAVE, HRELJIN OGULINSKI, JANJA GORA, JASENAK, JEZERO, JOSIPDOL, KUNIĆ, LATIN, LIČKA JESENICA, MEĐEĐAK, MODRUŠ, MUSULINSKI POTOK, OGULIN, OŠTARIJE, OTOK OŠTARIJSKI, PLAŠKI, POTHUM, PONIKVE, POPOVO SELO, SABORSKO, SKRADNIK, SVETI PETAR, TOUNJ, TROJVRH, TRŽIĆ, VAIN VRH, VITUNJ, ZAGORJE i ZDENAC.

URED U OZLJU

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA:PONEDJELJAK I PETAK OD 8 DO 13 SATI

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA RADNIM DANIMA OD 7 - 15 SATI

Adresa:Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Telefon:047/ 732-217, 732-303
Telefax:047/ 732-435

Branko Smiljanić, upr.pravnik  tel.047/732-217   e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Biljana Crnadak, građ.teh. tel.:047/732-303       e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured u Ozlju izdaje akte za područje grada Ozlja te općina Kamanje, Ribnik i Žakanje, katastarske općine: SEKULIĆI, MALINC, BRAŠLJEVICA, VIVODINA, DVORIŠTE VIVODINSKO, LOVIĆ PREKRIŠKI, DONJI LOVIĆ, FERENCI, BRATOVANCI, ZALUKA, VRHOVAC, POLICE PIRIŠĆE, ILOVAC, ZAJEČKO SELO, PODBREŽJE, NOVAKI OZALJSKI, OZALJSKI OŠTRI VRH, OZALJ, BREZNIK, SVETICE, SLAPNO, TRG, ZORKOVAC, SVETIĆKO HRAŠĆE, JAŠKOVO, POKUPJE, TOMAŠNICA, OZALJSKI BRLOG, POLICE PIRIŠĆE, BRATOVANCI, RIBNIK, LIPNIK, GRIČE, MARTINSKI VRH, ŽAKANJE, BUBNJARCI, JUROVO, PRAVUTINA, SRAČAK i MRZLJAKI.

URED U SLUNJU

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I ČETVRTAK OD 8 DO 13 SATI

ZAPRIMANJE ZAHTJEVA RADNIM DANIMA OD 7 - 15 SATI

Adresa:Školska 2, 47240 Slunj
Telefon:047/ 777-546
Telefax:047/ 777-260

Kata Matešić, adm. ref.                    tel:777-546          e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Paulina Obajdin, građ.teh.                tel.777-260        e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Iva Cindrić, mag.ing.aedif.                 tel. 778-073     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ured u Slunju izdaje akte za područje Grada Slunja te općine Cetingrad, katastarske općine: BOGOVOLJA, KRUŠKOVAČA, GLINICE, PONOR, GOJKOVAC, GNOJNICE, CETINGRAD, CETINSKI VAROŠ, MALJEVAC, RADOVICA, RAKOVICA, BROĆANAC, DREŽNIK, RAKOVICA, MAŠVINA, NOVA KRŠLJA, SADILOVAC, MOČILA, BLAGAJ, CVIJANOVIĆ BRDO, CVITOVIĆ, DONJE PRIMIŠLJE, DONJI LAĐEVAC, FURJAN, GORNJI LAĐEVAC, GORNJE PRIMIŠLJE, SLUNJ, SLUNJ1, KREMEN, KUZMA PERJASIČKA, NIKŠIĆ, POPOVAC, ŠLIVNJAK, TOČAK, TRŽIĆ PRIMIŠLJANSKI, VELJUN, TOBOLIĆ i ZBJEG MOČILSKI.

 

ODSJEK ZA IZVLAŠTENJA

URED U KARLOVCU

 Voditeljica: Nedeljka Tatalović, dipl.iur. tel.047-656-334

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dina Videnić, dipl.iur. tel: 047-666-214

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jasna Anušić, uprav.prav.tel: 047-656-337

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Silvio Turkalj, uprav.prav. tel: 047-656-339

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost:

-     rješavanje prijedloga za potpuno izvlaštenje nekretnina za izgradnju objekata ili izvođenje radova od interesa za RH
-     rješavanje prijedloga za nepotpuno izvlaštenje nekretnina ustanovljenjem služnosti za izgradnju objekata komunalne infrastruktura i dr.
-     utvrđivanje naknade za prije izvlaštene ili deposjedirane nekretnine
-     predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Isti poslovi se obavljaju i u Uredu u Ogulinu.

URED U OGULINU

Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon:047/ 522-922

Larisa Pavičić, mag.iur.  047/522-922    

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marko Mavrović-Pašalić, upr.prav.  047/522-922

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Renata Košutić – ref. za imov.prav.poslove   047/522-922 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Obavijesti

Obrasci