UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Adresa: Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac
Telefon: 047/ 611-224
Telefax: 047/ 611-011
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica: Marina Jarnjević mag. iur.                 e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administrativna tajnica: Ljiljana Sudac 047/611-224    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I PETAK OD  8 DO 12 SATI

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo KARLOVAC

Voditelj:  Franjo Žgela,dipl.ing.arh.,    tel:047/611-010,    e-mail:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anita Malovic,mag.ing.arch.             tel.047/611-010      e-mail:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Goran Grba, dipl.iur.                       tel.:047/611-224     e-mail:      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Kristijan Fištrović, ing.građ.            tel: 047/611-224     e-mail:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                 


Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

e-mail.: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica: Vjeruška Stanišić, dipl.inž.agr.,   tel:047/609-271  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marica Igrečić-Ćuk, dipl.inž.kult.teh.,            tel:047/609-273  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ivana Palijan, preh.teh.,                               tel:047/609-270  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Mirela Radočaj, bacc.oec.,                         tel:047/609-279  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo DUGA RESA

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I PETAK OD  8 DO 12 SATI

Adresa: Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

Telefon: 047/658-945, 801-990

Telefax: 047/801-529


Dubravka Cindrić, inž.građ.,             tel:047/801-739        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Miroslav Leš, građ.teh.,                   tel.047/801-529        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tanja Fumić, dipl.iur.                       tel:047/801-739        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vesna Salopek Košutić, dipl.inž.građ., tel:047/658-945     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Ana Fudurić, dipl.inž.građ.                                             e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I SRIJEDA OD  8 DO 12  SATI

Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11 a, 47300 Ogulin
Telefon: 047/ 531-354, 531-357, 532-201

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo OGULIN


Nevenka Sabljak, dipl.inž.građ. 047/531-354         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivanka Vučić, upr.pravnik          047/531-357         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ines Tomasini, dipl.ing.građ.     047/629-890         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mihaela Vratarić - adm. ref.      047/531-354         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Željko Gračanin, dipl.inž.građ. 047/532-201         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo OZALJ

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I PETAK OD  8 DO 12 SATI.

Adresa: Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Telefon: 047/ 732-217, 732-303
Telefax: 047/ 732-435

Diana Štedul, dipl. inž. građ.,        tel:047/732-303  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Branko Smiljanić, upr.pravnik,       tel:047/732-217  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biljana Crnadak, građ.teh.            tel.:047/732-217     e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo SLUNJ


UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK I ČETVRTAK OD 8 DO 12 SATI.

Adresa: Školska 2, 47240 Slunj
Telefon: 047/ 777-546
Telefax: 047/ 777-260

Kata Matešić, adm. ref.                            e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Franjo Prebeg, građ.teh,                           e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Paulina Obajdin, građ.teh.                        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Valentina Stipetić, dipl.iur.                        e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Iva Cindrić, dipl.iur.                                   e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje te drugih upravnih radnji u svezi gradnje i prostornog uređenja kao i zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te zaštite prirode, odnosno koje mu povjeri nadležno tijelo sukladno Zakonu.

Po ovlasti župana, Upravni odjel može davati suglasnosti na prostorne planove sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

Za područja ostalih gradova i općina Upravni odjel za građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove u ispostavama kako slijedi:

KARLOVAC, Križanićeva 11, 47 000 Karlovac

 VOJNIĆ

BRDO UTINJSKO                                

BUKOVICA UTINJSKA                      

DONJA BRUSOVAČA                    

DUNJAK                                       

DŽAPEROVAC                                  

GAĆEŠA SELO                                    

GEJKOVAC                                          

GORNJA BRUSOVAČA                     

JARGOVAC                                         

JOHOVO                                               

JURGA                                                

KARTALIJE                                         

KESTENOVAC

KLOKOČ

KLUPICA

KLJUČAR

KNEŽEVIĆ KOSA

KOKIREVO

KOLARIĆ

KRIVAJA VOJNIČKA

KRSTINJA

KUPLJENSKO

KUSAJA

LIPOVAC KRSTINJSKI

LISINE

LOSKUNJA

MALEŠEVIĆ SELO

MANDIĆ SELO

MEĐEĐAK UTINJSKI

MIHOLJSKO

MRAČAJ KRSTINJSKI

MRACELJ

PETROVA POLJANA

PODSELO

PRISJEKA

RADMANOVAC

RADONJA

RAJIĆ BRDO

SVINICA KRSTINJSKA

ŠIROKA RIJEKA

ŠTAROKOVICA

UTINJA VRELO

VOJIŠNICA

VOJNIĆ

ŽIVKOVIĆ KOSA

 KRNJAK

BIJELI KLANAC

BREBORNICA

BUDAČKA RIJEKA

BURIĆ SELO

ČATRNJA

DONJI BUDAČKI

DUGI DOL

DVORIŠTE

GORNJI BUDAČKI

GORNJI SKRAD

GRABOVAC KRNJAČKI

GRABOVAC VOJNIČKI

HRVATSKO ŽARIŠTE

JASNIĆ BRDO

KESEROV POTOK

KRNJAK

MALA CRKVINA

MLAKOVAC

PAVKOVIĆ SELO

PERIĆI

PODGORJE KRNJAČKO

POLJANA VOJNIĆKA

PONORAC

RASTOVAC BUDAČKI

SUHODOL BUDAČKI

VOJNIĆ BRDO

TRUPINJAK

ZAGORNJE

VELIKA CRKVINA

ZIMIĆ

 

 LASINJA

BANSKI KOVAČEVAC

DRNA DRAGA

DESNI ŠTEFANKI

DESNO SREDIČKO

LASINJA

NOVO SELO LASINJSKO

PRKOS LASINJSKI

SJENIČAK LASINJSKI

DRAGANIĆ


OGULIN - Ulica Bernardina Frankopana 11 a, 47300 Ogulin

BLATA

CAREVO POLJE

CEROVNIK

ČORKOVA UVALA

DONJE DUBRAVE

DREŽNICA

GORNJE DUBRAVE

HRELJIN OGULINSKI

JANJA GORA

JASENAK

JEZERO

JOSIPDOL

KUNIĆ

LATIN

LIČKA JESENICA

MEĐEĐAK

MODRUŠ

MUSULINSKI POTOK

OGULIN

OŠTARIJE

OTOK OŠTARIJSKI

PLAŠKI

POTHUM

PONIKVE

POPOVO SELO

SABORSKO

SKRADNIK

SVETI PETAR

TOUNJ

TROJVRH

TRŽIĆ

VAIN VRH

VITUNJ

ZAGORJE

ZDENACSLUNJ - Školska 2, 47240 Slunj

BOGOVOLJA

KRUŠKOVAČA

GLINICE

PONOR

GOJKOVAC

GNOJNICE

CETINGRAD

CETINSKI VAROŠ

MALJEVAC

RADOVICA

RAKOVICA

BROĆANAC

DREŽNIK

RAKOVICA

MAŠVINA

NOVA KRŠLJA

SADILOVAC

MOČILA

BLAGAJ

CVIJANOVIĆ BRDO

CVITOVIĆ

DONJE PRIMIŠLJE

DONJI LAĐEVAC

FURJAN

GORNJI LAĐEVAC

GORNJE PRIMIŠLJE

SLUNJ

SLUNJ1

KREMEN

KUZMA PERJASIČKA

NIKŠIĆ

POPOVAC

ŠLIVNJAK

TOČAK

TRŽIĆ PRIMIŠLJANSKI

VELJUN

TOBOLIĆ

ZBJEG MOČILSKI

 

DUGA RESA Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

BARILOVIĆ

BELAJ

BOSILJEVO

BOSILJEVSKI POTOK

BOSILJEVSKO NOVO SELO

BRAJAK BRDO

BUKOVLJE

CEROVAC BARILOVAČKI

DONJI SKRAD

DONJI ZVEČAJ

DUGA RESA

ERDELJ

GENERALSKI STOL

GLAVICA

GORNJE PRILIŠĆE

GORNJI ZVEČAJ

GRABRK

GRŠĆAKI

HRSINA

JARČE POLJE

KORANSKO SELO

KORENIĆ BRDO

KOSIJERSKO SELO

KOZALJ VRH

LADEŠIĆI

LEŠĆE

LIPA

LIŠNICA

MALETIĆI

MATEŠKO SELO

MODRUŠ POTOK

MRAČIN

MREŽNICA

MREŽNIČKI NOVAKI

MREŽNIČKO MRZLO POLJE

MRZLJAKI

OTOK NA DOBRI

PERJASICA

PIŠČETKI

PODREBAR

POLOJ

PRIBANJSKI

RADOČAJI

ROSOPAJNIK

SVOJIĆ UMOL

VINSKI VRH

VODENA DRAGA

VUKOVA GORICA

ZAGRADCI

ŽUPBRINCI

DUGA RESA

OZALJ-  Kurilovac 1, 47280 Ozalj

SEKULIĆI

MALINCI

BRASLJEVICA

VIVODINA

DVORIŠTE VIVODINSKO

LOVIĆ PREKRIŠKI

DONJI LOVIĆ

FERENCI

BRATOVANCI

ZALUKA

VRHOVAC

POLICE PIRIŠĆE

ILOVAC

ZAJEČKO SELO

PODBREŽJE

NOVAKI OZALJSKI

OZALJSKI OŠTRI VRH

OZALJ

BREZNIK

SVETICE

SLAPNO

TRG

ZORKOVAC

SVETIĆKO HRAŠĆE

JAŠKOVO

POKUPJE

TOMAŠNICA

OZALJSKI BRLOG

POLICE PIRIŠĆE

BRATOVANCI

RIBNIK

LIPNIK

GRIČE

MARTINSKI VRH

ŽAKANJE

BUBNJARCI

JUROVO

PRAVUTINA

SRAČAK

MRZLJAKI

 

 

 


Obavijesti